Nezisková organizácia Súkromná základná umelecká škola - Výtvarný ateliér LADON, Nevädzová 4, Bratislava, IČO: 42254507, Nevädzová 4 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, DIČ 2023490007 ( ďalej len „ Nezisková organizácia“) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú poskytovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti a úpravu práv a povinností s tým súvisiacich ( ďalej len „VOP“)

 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktujte nás pomocou formulára

 

1. Náplň kurzov

1.1. Cieľom jednotlivých kurzov a individuálnych hodín (ďalej len „kurzov“) je získať umelecké zručnosti podľa druhu vybraného kurzu.

1.2. Nezisková organizácia vypisuje kurzy na základe vlastnej kapacity, v rozsahu a ponuke, ktorá je zverejnená na stránke spoločnosti: https://kurzy.atelierladon.sk/.

1.3. Nezisková organizácia si vyhradzuje právo na zmenu miesta a času konania zverejnených kurzov a tiež si vyhradzuje právo zverejnený kurz alebo jeho časť zrušiť (napr. v prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov).

 

2. Prihlásenie do kurzu

2.1. Do kurzov sa prihlasuje vyplnením objednávky (ďalej už len ako „objednávka“) na základe pokynov uvedených na webovej stránke spoločnosti https://kurzy.atelierladon.sk/.

2.2. Odoslaním objednávky záujemca o kurz alebo zákonný zástupca záujemcu o kurz potvrdzuje, že je oboznámený s VOP a taktiež sa zaväzuje k ich dodržiavaniu.

2.3. Nezisková organizácia následne pošle záujemcovi o kurz potvrdenie o prihlásení do kurzu, ktorý si vybral, a tiež údaje pre platobný príkaz na úhradu ceny kurzu na emailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke,

2.4. Zmluva medzi záujemcom o daný kurz a Nezisková organizáciou vzniká v deň zaplatenia ceny kurzu.

2.5. Nezisková organizácia si vyhradzuje právo na odmietnutie prihlášok záujemcov o kurz v prípade, že naplní kapacitu zverejnených kurzov.

 

3. Cena kurzu a platobné podmienky

3.1. Splatnosť ceny kurzu závisí od platobného príkazu, ktorý bola záujemcovi o kurz zaslaná na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

3.2. Cenu kurzu možno uhradiť cez službu 24Pay, bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet spoločnosti, ktorý je uvedený v platobnom príkaze alebo vkladom v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke banky, v ktorej si Nezisková organizácia vedie účet.

3.3. Pri úhrade ceny kurzu má záujemca o kurz povinnosť uviesť údaje na platobnom príkaze, ktoré slúži ako variabilný symbol, čiže kontaktný údaj úhrady. Pri uskutočnení akýchkoľvek zmien alebo stornovania objednávky, resp. pri odstúpení od zmluvy, má záujemca o kurz povinnosť uviesť číslo na platobnom príkaze.

3.4. Cena kurzu je považovaná za zaplatenú v deň pripísania ceny kurzu na bankový účet spoločnosti, ktorý je uvedený v platobnom príkaze. Po uhradení ceny kurzu vystaví Nezisková organizácia záujemcovi o kurz daňový doklad, ktorý záujemca obdrží v prvý deň kurzu.

3.5. Pokiaľ záujemca o kurz neuhradí cenu kurzu v čase jej splatnosti, objednávka zaslaná záujemcom o kurz sa ruší dňom, ktorý nasleduje po uplynutí jej splatnosti a Nezisková organizácia už ďalej nebude záujemcu evidovať ako účastníka kurzu.

3.6. Nezisková organizácia neumožňuje platbu ceny kurzu na splátky. Cena kurzu musí byť v termíne splatnosti uhradená v jej plnej výške.

3.7. Kapacita kurzov je obmedzená a uprednostnení budú tí záujemcovia o kurz, ktorí cenu kurzu zaplatili v skoršom termíne.

3.8. Náklady na učebné materiály sú súčasťou ceny kurzu.

 

4. Zrušenie objednávky, zrušenie kurzu, odstúpenie od zmluvy

4.1 Ak záujemca o kurz neuhradí cenu kurzu v termíne splatnosti, v deň, ktorý nasleduje po uplynutí termínu splatnosti, sa objednávka zaslaná záujemcom o kurz ruší a Nezisková organizácia už nebude záujemcu evidovať ako účastníka kurzu..

4.2 Nezisková organizácia si vyhradzuje právo na zmenu miesta a času konania zverejnených kurzov a tiež si vyhradzuje právo zverejnený kurz alebo jeho časť zrušiť. V prípade zmeny Nezisková organizácia účastníka kurzu bezodkladne informuje.

4.3 Pri naplnení kapacity kurzu môže Nezisková organizácia od zmluvy odstúpiť. Predtým však musí účastníkovi ponúknuť náhradný termín, v ktorom sa bude kurz konať. Ak ponúknutý náhradný termín nebude pre účastníka vyhovujúci, Nezisková organizácia mu vráti cenu kurzu do 10 dní odo dňa, keď sa od zmluvy odstúpilo.

4.4 Nezisková organizácia si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy a zrušenia kurzu aj počas jeho trvania, a to v prípade mimoriadnych okolností alebo z dôvodu tzv. vyššej moci (napr. zníženie počtu lektorov). V takomto prípade Nezisková organizácia vráti účastníkovi kurzu pomernú časť ceny kurzu, a teda zaplatenú časť zníženú o náklady na výučbu, ktorá už bola zrealizovaná.

4.5 Účastník kurzu má možnosť odstúpiť od zmluvy bez povinnosti uhradenia storno poplatku a bez uvedenia dôvodu do 24 hodín pred dňom začiatku kurzu.

4.6 Účastník kurzu má možnosť odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu aj v kratšej lehote ako 24 hodín pred začiatkom kurzu, je však povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100% z ceny poplatku, do 10 pracovných dní.

 

5. Reklamácia

5.1 Poskytovanie služieb Nezisková organizáciou v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.2 Účastník kurzu má právo, aby mu boli poskytnuté služby v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti s dohodnutým alebo bežným rozsahom, kvalitou, množstvom aj termínom.

5.3 Účastník kurzu má povinnosť uplatniť si nároky z vád služieb, čiže reklamáciu, bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (vady mimoškolskej vzdelávacej činnosti, jej neposkytnutie, príp. poskytnutie v menšom rozsahu a pod.), a to najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa, v ktorom dohodnutá mimoškolská vzdelávacia činnosť nebola uskutočnená, príp. bola uskutočnená, ale s vadou. V inom prípade právo na reklamáciu zaniká.

5.4 Pri uplatňovaní reklamácie má účastník kurzu povinnosť predložiť doklad o zaplatení ceny kurzu a preukaz totožnosti. Po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhoduje o spôsobe jej vybavenia Nezisková organizácia ihneď, v náročnejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie však nepresiahne 30 dní odo dňa, keď bol uplatnená. Účastník kurzu dostane vyrozumenie o spôsobe, akým bude reklamácia vybavená na emailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke. Účastník kurzu má povinnosť poskytnúť pri vybavovaní reklamácie spoločnosti súčinnosť, ktorú Nezisková organizácia vyžaduje.

 

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Nezisková organizácia spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov.

6.2 Nezisková organizácia vykonáva spracovanie osobných údajov účastníkov kurzu za účelom prihlásenia na kurz, evidencie účastníkov. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu spracúvania, teda prihlásenia na kurz, evidencie účastníkov kurzu, maximálne však 5 rokov od zozbierania týchto údajov. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané za účelom prihlásenia na kurz sú Nezisková organizáciou spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

6.3 Nezisková organizácia môže počas spracúvania osobných údajov vykonávať spracovateľské operácie, ku ktorým patrí cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia vďaka vzdialenému prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom, ktorý má sídlo v tejto krajine. Pri prenose prevádzkovateľ dbá na čo najväčšie zabezpečenie ochrany osobných údajov pomocou šifrovania a využívania softwarových a hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

6.4 Nezisková organizácia využíva etické štandardy na vysokej úrovni a rešpektuje súkromie účastníkov kurzov. S výnimkou poskytnutia údajov, ktoré vyžaduje zákon, príp. iné všeobecne záväzné právne predpisy, Nezisková organizácia bez súhlasu účastníka neposkytne ani nesprístupní jeho osobné údaje tretej strane či inému príjemcovi.

6.5 V súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva Nezisková organizácia všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby dotknuté osoby boli včas a riadne poučené o právach, ktoré im prislúchajú na základe právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj z európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. Ak Nezisková organizácia obdrží oprávnenú žiadosť dotknutej osoby, vybaví ju do 30 dní odo dňa jej doručenia.

6.6 Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti, ktorá je adresovaná spoločnosti, žiadať informácie o tom, či sú jej osobné údaje spracované v informačnom systéme spoločnosti, odkiaľ, teda z akého zdroja Nezisková organizácia tieto údaje získala, informácie o rozsahu a zozname spracúvaných údajov, tiež môže požadovať opravu alebo zničenie svojich údajov, ktoré sú neúplné, nesprávne alebo neaktuálne alebo zničenie osobných údajov, ktorých účel spracovania už neexistuje, príp. sú predmetom spracúvania neoprávnene.

6.7 Dotknutá osoba je oprávnená namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné ako tie účely, na ktoré osobné údaje právoplatne poskytla, a tiež proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov. Táto námietka však musí byť oprávnená. Nezisková organizácia má povinnosť tieto osobné údaje bezodkladne blokovať a zničiť ihneď, ako jej to dovolia okolnosti.

6.8 Ak má dotknutá osoba podozrenie na neoprávnené spracovanie osobných údajov, je oprávnená podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania o ochrane osobných údajov.

6.9 Dotknutá osoba, ktorá nedisponuje spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu si môže svoje práva uplatniť cez právneho zástupcu.

6.10 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, má možnosť uplatniť blízka osoba na základe osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

7. Záverečné ustanovenia

7.1. VOP a právne vzťahy, ktoré vznikli na ich základe, sa riadne podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.2. Nezisková organizácia má právo VOP meniť v prípade 1. zmeny politiky spoločnosti v oblasti poskytovania mimoškolského vzdelávania, 2. zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky, 3. zmeny príslušných právnych predpisov alebo 4. z iného, bližšie nešpecifikovaného, avšak závažného dôvodu.

7.3. Zmena VOP nadobúda účinnosť v deň zverejnenia na webovej stránke https://kurzy.atelierladon.sk/.

7.4. VOP nadobúdajú účinnosť dňa 24.09.2021